Afzender of voorstelle Korte num mer Ir. J.G.F. Gijzen, Soest E.v.d.Berg,Kon, laan 72Soest Kant on.ne me nt s - Commandant J.Kraayenhagen, Adviseur der Be plantingen Centr.Verificatie Bureau,den Haag Weth.Hilhorst verzoekt namens den heer mius verbetering van het de perceelen Hartweg 27, aangezien onlangs door Adres geste] het ti W.E.P.Monhe- trottoir voc 29 en 31 dezen grond is| afgestaan, onder voorwaarde dat spoe. dig met de trottoirsverbetering aldaf' zou worden begonnen. De Dir.v.Gem.werken brengt hieromtred rapport uit bij schrijven dd.11 Jan. 1940, no.1384. vraagt in aanmerking te mogen komen ya21 voor leveranties aan de gemeente. plaats De Dir.v.Gem.werken brengt hieromtrer.i rapport uit bij schrijven dd.10 Janu-H ari j.1. no.965. zendt bericht naar aanleiding van hel schrijven van B.en W. dd.23 DecemberI 1939, inzake het leveren van zand doel de gemeente ten behoeve van de tot standbrenging van verschillende verdel digingswerken. De Dir.v.Gem.werken brengt terzake rapport uit. Onder van de tonnen of de te bre Kr171 brengt rapport uit aangaande het ver-s Aan va zoek van G.v.d.Bedum om de beschadig: verzoe boomen aan den Heideweg zelf te moge- trale rooien en te vervangen. te zen 1939. zendt rapporten betreffende kasopne- ming en controle der administratie 1e. de Woningstichting "Patrimonium11 tijdvak 2e halfjaar 1939; 2e. de Woningbouwver"StJoseph"t;/i vak 2e halfjaar 1939; 3e. de Woningbouwver"Goed onen",t vak 2e halfjaar 1939; 4e. de .Woningstichting "Ons Belang",] tijdvak 1 Jan.-30 Nov.1939. deelt mede, dat de hoofdbuis van de waterleiding in de Molenstraat bevro ren is en vraagt of de gemeente bere is drinkwater bij de bewoners van de onderscheidene perceelen van die straat, tegen vergoeding der kosten, te doen bezorgen. Aan de inlich welke het hu alsmed Het j be: de

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 35