en var. wagen ente- port .ouden van isp.v. ts •agd, én .lecte welke 1940, Lli iert m voor nen .rage- van Hee- m G. ■ng •rein, BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen De vergadering is eenparig van oordeel dat het rap port v.d. dir.v.gem.werken en de wijze waarop deze de zaak in kwestie heeft behandeld onbevrediging wekt. De Dir.heeft blijkbaar klaagster niet gehoord en heeft ook de betrokken arbeider niet onder de aandacht gebracht, dat niet hij doch het hoofd van den dienst bezwaren van aangeslotenen moet behande len. Besloten wordt: 1e. het vorenstaande den Dir.mede te deelen. 2e.,den Dir.op te dragen den arbeider H.A.Vos schrif telijk te instrueeren dat het hem verboden is zich met de aangeslotenen over bezwaren bij het ophalen van het vuil in te laten, doch dat hij de bezwaren dient over te brengen aan den Dir.v. Gem.werken als zijnde hoofd van dienst, die op zijn beurt de bezwaren behandelt. 3e. aan adressante mede te deelen dat het College het betreurt; dat de arbeider zich minder juist tegen over haar heeft gedragen, doch dat voorts gewe zen wordt op de ten aanzien van de ophaling van vuil en hoeveelheden daarvan bestaande regelen. Het College verwacht een afschrift van de aan H.A. Vos uit te reiken schriftelijke instructie. De gevraagde toestemming wordt verleend. De aandacht OblV« dient er op te worden gevestigd dat tevoren overleg dient te worden gepleegd met den plaatselijken Duit- 4^/3 ^*1 j schen militairen commandant. Toestemming wordt verleend tot het houden van een collecte op 13 èn 14 Juli 1940. De aandacht dient er op te worden gevestigd dat tevoren overleg dient te worden gepleegd met den plaatselijken Duitschen militairen commandant. Tot ontheffing van de betaling bestaan geen redenen. Oe achterstand dient ten spoedigste te worden inge- - De gevraagde ontheffing wordt geweigerd, IAyfj V (i.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 360