Volg num mer 654 655 656 Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud Nederl.Vereeniging E.H.B.ü. Afd.Soes"; A.S.Docen,Soest Geneesk.lnspecteu: v.dVolksgezond heid Utrecht. deelt mede - in antwoord op brief van 17 ouli 1959 niet accoord te gaan met net raadsbesluit van 1ö Ja nuari 1959 (betreft r^nte van de be legde reserve voor de aanschaffing van een nieuwe ziekenauto). Is gene gen te onderhandelen over een vast rentepercentage beklaagt zich over de huogtewijziging van den grondwaterstand aan de Vre dehofstraat, met verzoek ten spoe digste maatregelen te willen treffer voor het instellen van een deskundig onderzoek naar de juistheid dezer klacht en verbetering aan te brenger in dezen toestand. geeft in overweging in nug.a.s. (event.Septemberover te gaan tot vaccinatie tegen diphterie en rood- vonk.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 365