1 Vn,ï BESLISSING Afdeeling Aanmerkingen 3.P.Monhe« A£ressant zal worden medegedeeld, dat zoodra de weersl- Lp en 51 i grond ii dat spoe ring aids.: gesteldheid zulks mogelijk maakttot verbetering van1 het trottoir zal worden overgegaan. aieromtrei j 1.11 Jan. V en komen eente lieromtrerl 1.10 Janu- Yan de Berg zal op de betreffende lijst worden ge plaatst voor levering aan de gemeente in 1945. PcJjL. V Wï. ng van hel Onder toezending van een afschrift van het rapport December Jan den Directeur van Gemeentewerken zal aan den Kan- a zand dool tonnements-Coinmandant worden gevraagd mede te deelen de tot- of de inhoud daarvan hem aanleiding geeft wijziging ende verdei te brengen in zijn schrijven van 15 Januari 1939» .werken Kr. 1718 A. e het ver- Aan van den Bedum zal worden medegedeeld, dat op zijn beschadig! verzoek niet kan worden ingegaan. Aan de Radio-cen- f te moge: trale "Soestdijk" zal worden gevraagd spoedig bericht te zenden op het schrijven van B.en W. dd.14 December 1*59. kasopne- stratie vsj rimonium seph"tij Ionen" ,t in Belang" 39. Aan de Woningstichting "Patrimonium" zullen nadere inlichtingen worden gevraagd omtrent de verschillen, welke bestaan tusschen de huurachterstanden volgens en die volgens den kwitantie-voorraa<jl, omtrent het nadeelig kasverschil van 4,=. het alsmede huurregister 9* /Rk s van de 3et benoodigde water zal tegen vergoeding der kosten M aat bevro- mj de bewoners worden bezorgi ente berep rs van def n die r kosten( 3 "t "t O i VOC n.1U -I r7iil Va mr\ rrol i n V mQQ 1r+ "h rv~f~ TrDV»"hQ+Qv»i >n rr tt-oyv Ou II /Z Wjf oZcl

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 36