ae raaanc ■ft geno- !ge aan ;ellinger Let maken 'oor pas iet atsen ;raaf te den iest er en i afstand kloos- eding BESLISSING I Afdeeling en No. Aanmerkingen wachtgeld over «juni kan worden uitbetaald. txJj' V 2.hi' besloten wordt: 1 de van militaire zijde vrijgegeven stelxingen te vorderen van de resp. grondeigenaren ter bestem ming tot schuilloopgraven voor passanten en buurt bewoners. Van deze vordering kennis te geven aan de betrokkenen onder mededeeling dat op nunne me dewerking wordt gerekend door toelating van pu bliek ingeval van luchtgevaar 2. aan den Directeur van Gemeentewerken opdracnt te geven zoo spoedig mogelijk ontwerpen samen te stel len van schuilloopgraven te bouwen op de plaatsen aangegeven met roode kruisen op üijgaaride kaart, alsmede kostenberekening na raadpleging van plaatse lijke aannemers. 3. de stelling gelegen voor de boerderij van P.kuijer (Kerkpad Z.Z.) aan te wijzen als scnuilloopgraaf voor de openbare Lagere school kerkebuurt. kit aan het hoofd der school mede te deelen met de opdracht met de schoolkinderen te oefenen in het snel be trekken van de loopgraaf. 4. Lij de overige openbare scnolen, indien nog nooüigj, een loopgraaf te ontwerpen en kostenberekening in te zenden. 3» aan de besturen van de bijzondere scnolen een schrijven te richten waarin wordt medegedeeld dat het Ooilege het standpunt inneemt dat de besturen zélf voor veiligheidsmaatregelen der kinderen moe ten zorgen. 6. aan de besturen der kerkgenootschappen in overwe ging te geven veiligheidsmaatregelen te treffen voor de kerkgangers ingeval van luchtgevaar. 7- aan den Directeur van Gemeentewerken mede te dee len zich ten spoedigste in verbinding te stellen met Aartsen over vordering van de schotten uit de af te breken militaire stellingen. Het Ooilege gaat accoord met het opgegeven bedrag [P van 7.280,=. Tot den bouw kan in overleg met Gemeen tewerken worden overgegaan. aan den .directeur van Gemeentewerken zal worden mede- {P gedeeld dat van zijn schrijven is kennisgenomen. In verband met het door den .Notaris A.Hörner medegedeeldje U|4 dient de afdoening te worden uitgeste la. Inmiddels ?t A/ s wordt opdracht gegeven met spoed over te gaan tot he uitzetten van de af te stane grond, zoowel op het terrein van van klooster als op dat van benschop. 'W

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 370