Afzenaer of voorsteller Datum num mer Gedeputeerde Sta ten. P.U.E.M. Gedeputeerde Staten, Gedeputeerde Sta ten. Utrechtsche Pro vinciale -Brand weer bond notaris A.0.Dam mer s Secretaris van Maa t s c ha p pe 1 ijk Hulpbetoon. vragen of er bezwaren bestaan tegen een besluit van den raad der gemeen te Utrecht tot wijziging van de sala- risveroruening, welke ook van toepas sing is op het personeel van den neu- ringsdienst bericht, dat zij in verband met den aan te leggen "start"baan het boven- grondsche net langs de Hanningstraat over een lengte van ;>0G m (nabij net Vliegkamp) zal verkabelen. ïgeven in overweging na te gaan of en, zoo ja, welke maatregelen dienen te worden genomen met betrekking tot de verzekering van gemeentegeluen. zenden een afschrift van een beschik king van den Voorzitter van den Minis terraad van 16 April 19^0, afd.11, nr.356, betreffende het dragen van insignes en onderscheidingsteekenen door rijksambtenaren, met verzoek de ambtenaren dezer gemeente niermede in kennis te stellen. verzoekt afgevaardigden te zenden naar Algem.Jaarvergadering op woens dag 10 Juli 19-+0. deelt mede, dat aan P.van nolten van het bedrag der opbrengst ad j .p00,= een bedrag van 13is gerestitu eerd en dat hij ter goedmaking der kcs- iten en eenig salaris voor de plaats gevonden verkooping een beurag van ƒ.28,70 zal korten, zoodat een bedrag van 258,30 op de rekening der ge meente zal worden overge schreven bericht dat Me j .vif.Timmers, gewoond jhebbende Scnrikslaan 37 is vernuisd naar Oude Grachtje 1S

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 371