Volg num mer Afzender of voorsteller Datu m Korte i n h o u 668 669 670 671 !h 672 673 Afdeeling finan ciën. H.K.Vereeniging "Moederschapszorg!" Heerlen. hV".Bataafsche Import Mij. -Directeur van Ge meentewerken -Directeur van Ge- me entewerken Inspecteur van Bo- litie deelt mede, dat Gedeputeerde Staten |dezer provincie in de opmerkingen lover de begrooting 1940 ad. 11 kaart 1940 ge ene bezwaren hebben gemaakt tegen het in vasten dienst nemen van den meteropnemer-geldophaler bij het jgasbedrijf J.G.Breeuen. dn overweging wordt gegeven thans het desbetreffend besluit te nemen. zendt in een exemplaar van het verslag over 1939* jaar- verzoekt verlenging van den termijn binnen welken de benzinepompinstalla- !tie van de fa. v.Hengstum en Koevoets (öarage middelwijk) moet zijn in wer king gebracht, met één jaar. deze termijn werd bij het verleenen der vergunning (29 maart 1940) gesteld op 3 maanden. deelt mede, dat de heer ^omer niet bereid was genoegen te nemen met de verplaatsing van het ingangshek naar een van de zijkanten van zijn perceel. Opgemerkt wordt, dat de besparing aan kosten door net aantal zuilen van 4 tot 3 beperken niet meer zal bedra den dan /.8, hetgeen op een bedrag van /.210,= niet van beteekenis is. zendt antwoord op het schrijven van B.en dd. 20 duni 1940, no.2307 in zake het inschakelen van Bouw- en wo ningtoezicht bij de beoordeeling van net herstellen van particuliere wonin- Igen, welke door de Meuerlandsche mi litairen in gebruik zijn geweest en bij de samenstelling van de kostenbere keningen. iverzoekt te besluiten tot het muil- jkorven of vastleggen van een hond, itoebehoorende aan 1).J.vVlierdenop grond dat deze gevaarlijk wordt geacht'

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 373