Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 676 Commandant 1 A.M.C Ó77 i.V. Ver.Petroleum lij. "Sinfina" te Den Haag. 678 G.J.Backer.Consul A.N.W.B. Soest. 679 Directeur Gemeente merken en opzichter ie Boer. 680 "Burgemeester, deelt mede dat eenige schuilplaatsen, welke gemaakt zijn door personeel van de le Artillerie Meetcompagnieter beschikking zijn ten behoeve van de burgerb evoIking Be Directeur van Gemeentewerken rap porteert dat deze schuilplaatsen te klein zijn om voor de burgerbevolking in aanmerking te kunnen komen. verzoekt het door die maatschappij verschuldigde bedrag aan precariorech ten voor het hebben van een benzine pomp aan de Koninginnelaan 99 °P ge meentegrond, welk recht dd. 21 Juli I933 werd gesteld op f«5>en later tot f.ó,-- verhoogd (m.i.v.het jaar I937), aldus te willen wijzigen dat, in verband met de beperking van de af levering van benzine, m.i.v.10 Kei I94O een bedrag per liter wordt vast gesteld, door deeling van het aantal afgeleverde liters benzine gedurende het laatste precario-jaar op het tota le thans geldende precariobedrag. wijst op het ontbreken van eenige plaatsnaamborden en verzoekt zorg te dragen voor aanbrenging van nieuwe borden. De Directeur van Gemeentewerken breng hieromtrent rapport uit bij schrijven dd. 2 Juli I94Ö 110.844. komen in de vergadering net een klachj; over het ongedisciplineerd optreden van den chauffeur H.J.Vos op hedenmor gen. De Directeur meldt dat het optre den van dien aard is geweest, dat hij Vos van het werk heeft afgestuurd, waaraan hij echter geen gevolg heeft gegeven en in tegenstelling van de op dracht met de faecaliënauto is wegge reden. Omtrent een en ander zal als nog schriftelijk rapport volgen. deelt de vergadering mede, dat het hem gebleken is, dat de mogelijkheid be staat, de agenten van Politie welke als gevolg van de Overheidsmaatregel door de gemeente van het corps Politi troepen moeten worden overgenomen en geplaatst moeten worden in het politi corps van de gemeente, zelf te kunnen benoemen. Spreker geeft uit den aard

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 379