v Tb vgi, >laatsen, meel van et er van de :en rap- ;sen te mvolking BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen De schuilplaatsen achter het Emma-monument en nabij den watertoren aan de Oranjelaan worden tot openbare schuilplaats "bestemd. Te zijner tijd zal publicatie plaatsvinden. De overige schuilplaatsen worden ter "be schikking gesteld van de resp. grondeigenaren. ïappij jariorechj- ?enzine- op ge- 11 Juli 2n later 3t jaar Sen dat tb.n de af|- LO Kei fdt vast- b aantal sdurende het tota- irag. enige zorg te nieuwe L-cen brengj schrijven een "klacht ptreden hedenmor- het optrer dat hij tuurd lg heeft i van de opt is wegge-1 zal als- gen. at het hem heid be- e welke aatregel ps Politic* nomen en .et poliü1-" te kunnen den aard De recognitie vastgesteld in de betreffende vergunning wordt tij del ijk gewijzigd en gebracht op f.l,-~ per jaar. co Wad Conform advies Directeur Gemeentewerken zullen noodbor- xll- den worden aangebracht waarvan de kosten worden gede- clareerd aan Departement van Binnenlandsche Zaken. Aan de A.N.W.B. zal worden verzocht de ontbrekende borden opnieuw te leveren, waarna plaatsing door Ge meentewerken zal geschieden. Het rapport van den Directeur hoofd van Openbare Werken is voor het College voldoende aanleiding den chauffeur V H.J.Vos in afwachting van eventueel nader te nemen maatregelen voor den tijd van één week in zijn betrek king te schorsen, welke schorsing onmiddellijk na uit reiking van dit besluit aan den betrokkene in werking treedt. Voorts wordt besloten den betrokkene mede te de elen dat het voornemen bestaat hem straf op te leg gen en dat hij na kennisneming der stukken zich kan verweren binnen 4 x 24 uur na uitreiking. Aangezien het van het grootste belang is, dat de agen ten door den Burgemeester na onderzoek worden benoemdj en niet wordt gewacht op aanwijzing, wordt de Burge meester gemachtigd eventueel tot benoeming over te gaan. Aan den Raad zal t.z.t. van een en ander rnededeeling worden gedaan. Hierbij zal tevens tot uitdrukking wor den gebracht dat uitbreiding van het Politiecorps als gevolg van den buitengewonen toestand onvermijdelijk ijs.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 380