1 'K Korte inhoud num- Afzender of voorsteller Datu mer [v ui 681 082 Dr .P. A.Sn ellen Steenhoffstraat 65 Soest. Secretaris-Generaal wrnd.hoofd van het departement van So- .ciale Zaken. 683 084 Schaaf sma, hen Dolder Commandant Leger des Heils, Prins Hendrikkade 49-51 Amsterdam. 685 686 ^oorverg."Excelsior" Secretaris. der zaak daaraan de voorkeur, doch de machtiging van den Gemeenteraad voor de verhooging van de uitgaven is nog niet gegeven. Toch is Spreker van oordeel dat het gewenscht is 4 agenten uit te kiezen en aan te stel len en niet het gevaar te loopen dat deze agenten de gemeente worden aange wezen. Daarom vraagt Spreker van het College de machtiging 4 agenten van politie te mogen "benoemen. verzoekt een onderzoek te doen instel len naar de wenschelijkheid van het doen rooien van een hoorn, staande vóór den ingang van zijn perceel. De Directeur van Gemeentewerken "brengt hieromtrent rapport uit hij schrijven dd. 2 Juli 194Ö, no.l463« 'doet mededeeling betreffende het wer- |ken van Nederlandsche arbeiders in jDuitschland. Nagegaan dient te worden ■welke arbeidskrachten voor aanbieding van deze werkgelegenheid in aanmerking komen. Bij weigering kunnen zij niet verder voor steunverleening, enz. in aanmerking komen. verzoekt belast te mogen worden met de leiding van een cursus in motortech niek aan jeugdige werkloozen. verzoekt toestemming tot het houden va3 haar jaarlijksche Nationale Aanvrage in de eerste helft van September 1940. -De aanvrage geschiedt door middel van lijs- ten en circulaires. De Inspecteur van politie heeft geen bezwaar. verzoekt vrijstelling van een vermake lijkheidsbelasting voor een concert op 25 Juli 1940. deelt mede, dat de heer van Ieperen, hoofd der o.l.school in de Kerkebuurt re|j een proef genomen heeft met het betrek*! ken van de schuill0opgraafzijnde de Ge| wezen stelling aan het Nerkpad Z.Z. Ge bleken is, dat de stelling slechts plaat bood voor een veertigtal leerlingen, ter Aan voor ben Kenn Daar besta: Toeg Vrij hi.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 381