1 I? doch raad :aven preker is 4 e stel- i en dat sn aange- ■an het ;n van 1 instel- m het mde vóór [I sn "brengt ihrijven BESLISSING Afdeeling en No. I Aanmerkingen Aan Dr.R.A. Snellen zal worden "bericht dat hij zich L? cJa voor het rooien van dezei "boom aan den Rijksweg zal heb-y J ben te wenden tot Rijkswaterstaatx iet wer- rs in 3 worden ib ie ding anmerking Lj niet enz. in en met de ortech- houden va:i anvrage in 1940. -De 1 van lijs- ft geen vermak e- oncert op eperen, rkebuurt rej het betrek' ijnde de Se d Z.Z. Ge- echts plaat lingen, ter Kennisgenomen. Tot het onderzoek zal worden overgegaan. baar voor deze cursus ter plaatse weinig belangstelling bestaat wordt op het verzoek a fwijzend beslist. Toegestaan. Vrijstelling verleend. Aan den heer van Iep eren zal worden medegedeeld, dat, indien hij de kinderen zich laat opstellen in de diverf gangen in plaats van in de overdekte ruimten, de stelling vermoedelijk plaats zal bieden voor de gehee- le schoolbevolking. CL

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 382