num- j Afzender of voorsteller Datum mer 1 Korte innoü Directeur Gemeente- merken. 689 th.Brpekhuis. Gal- Ienkamppelsweg 11 "Directeur van Ge meentewerken. A.ButselaarDor re steinweg 83, Soest. Secretaris-Generaal wrnd.Hoofd Dep.van Sociale Zaken. Directeur Gemeen tewerken. wijl het in de schuilloopgraaf na een korten tijd zeer benauwd werd. Bovendiei zou de afstand en het oversteken van den drukken Rijksweg een bezwaar zijn. Gevraagd werd of in geval van luchtge vaar de leerlingen - althans voorloopigj niet beter zich konden opstellen tegen de binnenmuren der lokalen. 1. Doet opgaaf van de op den kapitaal- dienst 1939 verleende credieten, die gedeeltelijk naar den dienst 1940 moe ten worden overgebracht; 2. verzoekt tevens credieten ad f.220,-- en f.120,welke op den gewonen dienst 1939 waren verleend voor onder houd van onderwijs erswoningen en voor onderhoud van de muziektent naar 1940 te doen overschrijven. doet mededeeling van de voor de maand Juli toegewezen hoeveelheid benzine. vraagt alsnog toestemming om zijn re clamebord te mogen laten staan op de plaats, alwaar het zich thans bevindt. vraagt een noodwoning in huur te mogen ontvangen. vraagt medewerking voor de uitbreiding der werkgelegenheid door het doen uit voeren van werkverruimingsobjecten. biedt ter behandeling aan een verzoek om bouwvergunning vergezeld van de noo- dige teekeningen en adviezen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 383