Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 693 694 695 696 697 698 Inspecteur van Po litie v/ethouder Gasille Soestez Turnclub. Centraal Bureau voor Verificatie Binancieele Advie zen. Centraal Verifica tiebureau. Centraal Verifica tiebureau. en stelt voor om den heer W.H.Bakker, die den adjunct-inspecteur E.J.v.d. Bssenburg tijdens mobilisatie verving voor onbepaalden tijd in de functie van adjunct-inspecteur te bestendi gen en te stationneeren in boester- berg waar zijn aanwezigheid in het belang van den dienst noodzakeli^K is| maakt bezwaar tegen de hooge kosten aan telefonen van den Luchtbescher mingsdienst over de maand Mei-Juni j n. 1.95 Spreker stelt voor aan het Hoofd van dienst een schrijven te richten waar in op bezuiniging wordt aangedrongen en hem in overweging wordt gegeven boven de telefoontoestellen een bordje te plaatsen met opschrift "verboden particuliere gesprekken te voeren" Voorts ware de telefoontoestellen kelders niet in gebruik bij den dienst door middel van een slot door de P. T.T. te laten afsluiten. verzoekt wederom gebr uik te mogen maken van het gymnastieklokaal aan de middelwijkstraatHet is de bedoe ling om gedurende Juli de oefeningen te doen plaats vinden des Vrijdags en Zaterdags en in September des .Dins dags en Zaterdags. deelt mede dat boeken en kas van het gemeentelijk gasbedrijf zijn opgenomen, en dat de administratie accoord werd bevonden deelt mede dat boeken en kas van de 11.V. Centrale Slachtplaats werden gecontroleerd, en dat de administra tie accoord werd bevonden. brengt verslag uit over opneming van boeken en kas van den Gemeente-Ont vanger en verklaren dat de admini stratie accoord werd bevonden. Besl gymn xienn Kenn I 1|U< I »fl hl

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 387