Volg- num- Afzender of voorsteller Datum mer 699 700 701 702 1 "h. 703 704 705 Secretaris-Gene raal, wrnd.iioofd Gep.Soc.Zaken. Directeur Gemeent werken. Directeur Gemeen tewerken. Commissie van ïoe zicht Houtvester bij het Staat sooschbeheer utrecht -burgemeester en wethouders van Amersfoort 1e afdeeling, deelt mede, dat de door de Lf.V. De Bataafsche Petroleum Maatschappij ge troffen wachtgeldregeling door hem is goedgekeurd en verzoekt te berich ten of door de gemeente in de kosten zal worden bijgedragen. adviseert aan de eigenaren van het perceel Beetzlaan 41 zijnde H.Butse- laar, jvorte Brinkweg 2p en H.Butse- laar, Hoorderweg 27 te Soest, een aan schrijving ingevolge art.10^ der Bouw verordening te zenden, tot het aan brengen van een zinkput. brengt rapport uit omtrent den verde ren gang van zaken betreffende het on derhoud der plantsoenen. wijst op den desolaten toestand, waar in de openbare school aan de Beetzlaan verkeert en verzoekt de noodige maat regelen te treffen, opdat deze school 1 September a.s. wederom in gebruik kan worden genomen. De Commissie zou deze zaak gaarne nader willen toelich ten. |V"oorts wordt gevraagd of er niet een mogelijkheid bestaat, dat de onderwij zers worden vrijgesteld van den lucht beschermingsdienst deelt mede, dat voor het manen van pen uitzichttoren op net Hoogt nog een bedrag van aan den aanne- jner kan worden betaald. verzoeken te willen mededeelen of toestemming wordt verleend, dat de leerlingen Geesje en neintje Hamse- laar ook voor den cursus 1940/1941 de school voor g.l.o. te Amersfoort mogen bezoeken. biedt ter vaststelling aan het ont werp van een aan C.H.van Brummelen, kerkstraat 13 te Soest te verleenen vergunning ingevolge de Hinderwet, voor het oprichten van een banketbak kerij in het perceel honinginnelaan 21, kadastraal bekend gemeente Soest, sectie H.no.4509. Hit.'

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 389