BESLISSING Litairen e« 'rein bij it als voet! 1 aantal 3 aangerica '5 mede .d, dat hei apeergele- verloren. Aan den betreffenden Commandant zal inededeeling wor den gedaan van den inhoud van het rapport van den houtvester bij het Staatsboschbeheer en worden ver zocht de aangerichte schade ten bedrage van 75,= in de gemeentekas te storten. Daarbij zal worden op gemerkt, dat dezerzijds van de ingebruikneming van dit gemeenteterrein niets bekend was. Tegen de inge bruikneming bestaat evenwel voorshands geen bezwaar mits het terrein uiterlijk vóór 1 April 1940 is ont ruimd. Dit zal dienen te geschieden, opdat het ter rein weder als kampeerterrein zal kunnen v/orden ge bezigd. Voorts zal worden opgemerkt, dat indien het voornemen bestaat een ander gemeenteterrein te be stemmen voor voetbalterrein, het college bereid is daarover vooraf in overleg te treden.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 38