v 'A< 3- 1 BESLISSING Afdeeling en No. V. De PPij ëe~ x hem berich- kosten n het .Butse- But se- een aan- er Bouw- t aan- n verde- e het on- d, waar- Beetzlaan ge maat- e school ebxuik sie zou toelich- iet een nderwij- n lucht- n van t nog aanne- en of dat de Hamse- 0/1941 xsfooxt et ont- mmelen, rleenen ervvet anketbak- lelaan be Ooest, Besloten dxagen. woxdt in de kosten van gemeentewege bij te 'lot het richten van een aanschrijving overeenkomstig l het ontwerp wordt besloten. Ik V Aan den Directeur van Gemeentewerken woxdt machtiging ff ókp* verleend, geduxende 8 weken vier man voor het onder- houd dex plantsoenen in dienst te nemen. In de vergadering deelt de Directeur van Gemeentewer ken mede, dat hij hedenmiddag met officieren van de Genie een onderhoud heeft ter vaststelling van de schade aan de school toegebracht, het resultaat van het onderhoud zal de Directeur aan het College ter beslissing voorleggen. hierna wordt besloten aan den Directeur mede te dee- len, dat het College voornemens is de constructiefou ten aan de school in het bijzonder het dak te verbete ren alvorens de school inwendig wordt hersteld, hier van zal een kostenbegrocting moeten worden opgemaakt. lot betaling van ƒ.30,= wordt besloten. Besloten wordt voor den cursus 1940/1941 de gevraag- r de toestemming te verleenen. Vi'hsi De ontwerp-vergunning wordt goedgekeurd. lA Jti-

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 390