Volg num mer Afzender of voorsteller - Uk,: 706 707 708 709 710 Datum Korte i n h o u R.V. Handelmaat- j schappij v/h V'an Rietschoten en Co en Centraal Inkoop- bureau voor Linde-r bloesem. Directeur van Ge meentewerken Directeur van Ge- meent ev/erken Gedeputeerde Sta ten. Directeur Gemeen tewerken. vragen inlichtingen met betrekking tot de mogelijkheid van het verzame len van lindebloesem. De Directeur van Gemeentewerken brengt hieromtrent rapport uit bij schrijven dd. 3 Juli 1940. Besl lind besc zendt rapport omtrent de gehouden aanbesteding voor het ophalen van huisvuil te Soesterberg. bericht omtrent het verzoek van J.A. Beijer en G.hok om vergunning tot het afgraven van het terrein, kadastraal bekend als sectie ii.no.5916. vestigen er de aandacht op, dat het raadsbesluit da. 29 bept.'59, 1e afd. nr.^170 geacht moet worden op ë,rond van artikel 2p1 der Gemeentewet te zijn goedgekeurd. Medegedeeld worat dat vertrouwd wordt, dat aan het raadsbesluit geen uitvoe ring zal worden gegeven, zoolang de desbetreffende briefwisseling niet tot een bevredigend einde is gekomen. biedt ter behandeling aan eenige ver zoeken om bouwvergunning, vergezeld van de noodige teekeningen en advie zen. Aang is w gaar ving Bes] en e reid ophe leer Besl over toez reet Gele 28 1/16 i. - Hit."

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 391