"-Ï i BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen .Besloten wordt te berichten, dat het inzamelen van lindebloesem in deze gemeente vanwege de geringe beschikbare hoeveelheid van geen belang is. Aangezien de toewijzing van benzine nog bevredigend is wordt besloten niet op de inschrijvingen in te gaan en de betrokkenen te danken voor hunne inschrij vingen. besloten wordt nog niet op het verzoek te beschikkei(L en eerst een wijziging van de verordening voor te be reiden. De wijziging de mogelijkheid te scheppen tot opheffing van het besluit waarbij ontheffing is ver leend indien de voorwaarden niet worden nageleefd. besloten v/ordt de Gedeputeerde btaten te antwoorden overeenkomstig het hierbijgevoegd schrijven en met toezending van het rapport uitgebracht door de Di recteuren Gemeentewerken van Hilversum en bussum. Gelet op het advies van bouw- en woningtoezicht nos 28, 29 en 27, v/ordt besloten de aanvragen nos. 1/1664, 1/1665 en 1/1663 in te willigen. Asli - v ui]. V

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 392