num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 711 712 713 714 715 Dir Gem. werken DirGem.werken Gemeentesecretaris H.J.Vos Hoofd o.l.school Kerkebuurt 716 717 M.V.Ned.Seintoe- stellenfabriek, Hilversum Burgemeester bericht, dat geen bezwaar bestaat tegen uitbetaling van een bedrag groot 349,14 voor werkzaamheden be(- treffende de reconstructie van de Mariaschool. deelt de voorwaarden mede, onder wel ke A.Hornsveld en B.van Woudenberg bereid zijn grond af te staan ten behoeve van een verbreeding van den Noorderweg tot 14 Meter. stelt de vraag of voortgegaan moet worden met het verkrijgen van af standsverklaringen ten behoeve van de verbreeding van de Van Weeede- straat, hoewel op het desbetreffend schrijven dd.21 Juni 1940 aan den Secretaris Generaal nog geen antwoorjl is ingekomen. zendt een verweerschrift in in ver band met de hem gedane mededeeling, dat het voornemen bestaat hem straf op te leggen. deelt mede een proef te hebben geno men om alle leerlingen in den schuil kelder te bergen, waarbij er o.m. op gewezen wordt, dat deze gereinigd zal moeten worden. Gevraagd wordt of de leerlingen bij een luchtaanval zich naar de stelling zullen hebben te begeven dan wel of aan een opstel ling van de leerlingen tegen de muur de voorkeur moet worden gegeven. doen een goedgekeurde wachtgeldre geling toekomen met verzoek ook van gemeentewege hieraan mede te werken. deelt mede, dat in een bespreking met den heer Commissaris der Ko ningin is komen vast te staan, dat het politiekorps moet worden uitge breid met 6 agenten aangezien het bestaande korps ten eenenmale van onvoldoende sterkte is. Spreker vraagt machtiging 6 agenten te mogen oproepen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 395