1 y*// v -JU- V* - V iM k ivtj. Hc- BESLISSING Afdeeling AanmeriKjngen en No. itaat -rag Leden bet- m de Tot uitbetaling van 349,14 kan worden overgegaan. Ld er welr inberg l ten an den Behoudens goedkeuring van den Raad en van G-edeputeer- Jy de Staten wordt de grond aanvaard. Tot de onderteeke-II ning van de afstandsverklaringen kan worden overge- K tHS'/ gaan. l moet l af- e van ede- effend l den antwoorc Met het verkrijgen van afstandsverklaringen kan wor- den voortgegaan. n ver- eling, l straf Be aan H.J.Vos op te leggen straf zal bestaan uit het inhouden van 1 maal het weekloon. Beze straf zal niet worden ten uitvoer gelegd indien 5/C3V; H.J.Vos zich gedurende één jaar niet schuldig maakt aan een soortgelijk optreden als waarvoor de bestraf fing heeft plaatsgevonden noch aan eenig ander ern stig plichtsverzuim. n geno- schuil- o.m. op nigd ordt of nval hebben opstel de muur en. ldre- ok van werken. king Ko- dat uitge- het van er e mogen Aan het betrokken schoolhoofd zal worden medegedeeld \A Jly dat het College zijn standpunt handhaaft, zoodat de aanwijzing van de militaire stelling aan het Kerkpad als schuilplaats voor zijn school van kracht blijft. Be gevraagde medewerking wordt verleend, Be machtiging wordt verleend. v

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 396