Korte Afzender of voorstelle num mer 718 Gemeentesecretaris deelt mede, dat het wenschelijk geble ken is de zitdagen voor Distributie aangelegenheden te Soesterberg nader te bepalen op Maandag en Woensdag voor middag van iedere week. Gebleken is dat de bonnenverantwoording van de bak- jkers na overleg met het Centraal Dis- tributiebureau op Maandag mag geschie- den zoodat ten gerieve der bakkers Maandag zitting wordt gehouden.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 397