Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 1 Directeur van Ge meentewerken. ieelt mede, dat door G.Muis, Smits- we g 13, alhier, op perceel sectie G. 10.3824 een getimmerte, groot 3 x 5 x 2 M. zonder vergunning is opge richt, en adviseert aan Muijs een aan schrijving te zenden om tot slooping over te gaan. 2 Mevr.Kühlewein, Koninginnelaan 156, Soest. verzoekt te bevorderen, dat zij voor tiet bovengedeelte van haar perceel aan de Koninginnelaan 156, een abon- aement op de waterleiding kan verkrij gen. De N. V.Arnhemsche Waterleiding Mij. brengt terzake rapport uit bij schrij ven van 25 Dec.1939» 3 Gemeente-Secreta ris stelt de vraag welk standpunt thans noet worden ingenomen ten aanzien var iet ongezegeld verzoekschrift van ee- lige winkeliers om voor den Woensdag- niddag een verplichte winkelsluiting te bepalen. 4 Majoor Aalmoeze nier van Straelen te Soesterberg. deelt mede, dat de plannen inzake der iouw van een H.K.Militair Tehuis te Soesterberg zullen doorgaan, doch dat geen bedrag, hoe gering ook, voor weg aanleg enz. in de gemeentekas zal worden gestort. 5 Directeur van Ge- meentewerken. adviseert aan het bestuur van den Mederl.Militairen Bond ontheffing te verleenen van het bepaalde in art.22, lid 1 der Bouwverordening ten behoe ve van den bouw van eem militair te nnis op perceel sectie E.no.36, te Soesterberg. 6 C.van Tatenhove, Eigendomweg 96, Soest wijst op den slechten toestand, waar in de Eigendomweg verkeert, en ver zoekt hierin ten spoedigste verbete ring aan te brengen. 7 Wethouder Gasille deelt mede, dat door hem is geconsta teerd, dat, terwijl de militairen in de Christelijke lagere school aan den Driehoeksweg, zijn gelegerd, de banker uit die school in de open lucht zijn opgeslagen, en dat deze banken thans geheel zijn blootgesteld aan den in vloed van regen, sneeuv/ e.d. Spreker is van oordeel, dat het schoolbestuur

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 3