Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 719 ontactcommissaris /oer de provincie Jtrecht, Utrecht. 720 Incassobank i/.V. Amsterdam. 721 i.C.LangereisBerin /ijkverpl .tiuisterlie:. 3e e.o 722 Directeur van Geme tewerken. 72J D.Lub 724 G.Hartog te Baarn. (in roept medewerking in om te berei ken, dat het gemeentebestuur van Soest er zich mede vereenigt, dat plannen tot wederopbouw. in het ge deelte der gemeente Soest, hetwelk bij de voorgestelde grenswijziging tusscnen de gemeente en Amersfoort betrokken is, door het gemeentebe stuur van Amersfoort worden opge maakt verzoekt bereidverklaring van het gemeentebestuur om te zijner tijd die maatregelen te treffen, welke in verband met een goede uitvoe ring van den v/ederopbouw moodig mochten blijken. zendt inlichtingen omtrent de door haar bemiddeling gesloten fraudever zekering. verzoekt toestemming tot het houden eener collecte te Soesterberg op ba terdag 10 Augustus 1940. De Inspecteur van rolitie heeft geen bezwaar adviseert een aanschrijving te richter tot den eigenaar van perceel Soester- bergschestraat 1 in verband met den onhoudbaren toestand van de huisrio- leering vraagt hem te ontslaan van de ver plichting opgelegd in art.24 van de verordening op het lager onderwijs om in de ambtswoning te moeten wonen en hem desnoods toe te staan buiten de gemeente te wonen. vraagt naar aanleiding van een met et houd er Gasille gehouden besprekin, of het mogelijk is een ander perceel dan het aan den Soesterengweg geleger perceel, kadastraal bekend als sectie H.no.5955 toegewezen te krijgen, opdat hij zijn bedrijf kan voortzetten.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 401