)e rei- van dat ït ge- ie twelii .ging :sfoort ;ntebe- opge- in liet tijd we lke ;voe- idig BESLISSING Afdeelina No. en Aanmerkingen Besloten wordt dat liet College er zich mede xan veree- nigen, dat plannen tot wederopbouw in het gedeelte de- 2er gemeente hetwelk bij een eventueele grenswijziging tusschen Boest en Amersfoort zal zijn betrokken, door het bestuur van Amersfoort in overleg met dat van Soest worden opgemaakt. Voorts verklaart het College zich bereid te zijner tijd die maatregelen te treffen welke in verband met een goede uitvoering van den wederopbouw in overleg met het gemeentebestuur van Soest, noodig mochten blijken. loor iever- luden }p ka li geen richter Dester- t den Lsrio- /er- an de vijs om len en m de met preking rceel ge leger. sectie opdal nesloten wordt: 1e. aan de Gedeputeerde Staten mededeeling te doen overeenkomstig net schrijven van de incassobank; w 2e. te zijner t.jd een t^delijke dekning der verzekering in overweging te nemen. Toegestaan. VV/i/Gr Aan den eigenaar zal een aanschrijving worden gericht, L, V rsGti Besloten wordt adressant te berichten, dat hij desver- dy langd de woning kan verlaten, onder voorwaarde dat hij1 zijn ambtsplicht nauwgezet blijft vervullen en de ver- antwooruelijnheid voor de ambtswoning de betaling van huur inbegrepen blijft aanvaarden. L S" i) I besloten wordt te berichten dat der perceel niet mogelijk is. toewijzing van een an- dl 1a' 'I

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 402