Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud Directeur Gemeen tewerken. Bestuur van de Vejr eeniging tot be strijding der T.B 0. te Soest. Gedeputeerde Sta ten. J.Schaap, Akker- weg 6, Soest. Commandant 11-59 B.I. (deelt mede dat door G.iuuis geen ge- jvolg is gegeven aan de aanschrijving (tot het aanbrengen van een terrein- afscheiding bij het door hem gebouwde woonhuis aan de den Blieklaan hoek j1e heeserlaantje. Adviseert, op kos ten van kuis, van gemeentewege een eenvoudige afzetting van draad en pa len aan te brengen en deze in het na jaar door een ligustrumheg te vervan gen. [vraagt een bijdrage in de verpleegkos- rfcen over het tweede halfjaar 1940 ten [behoeve van de navolgende patiënten: Mej.A.Hoekstra,een bedrag van ƒ.395,60 ke j .M.J.Vervat485,60 Me j .M.C.J.Wijnbeek, 591,60 Mej .T.Boersma, een 191,60. benden toe een beschikking van den Se cretaris-Generaal, waarnemend hoofd [van het Departement van Binnenlandsche Daken, waarbij wijziging is gebracht in pe lijst van vereenigingen als bedoeld (in art.97b van het Rijksambtenarenre glement (vraagt 5 iepenboomen in koop voor een bedrag van 5,= in totaal. [De Directeur van Gemeentewerken brengt hieromtrent rapport uit bij schrijven üd11 Juli 1940, no.547. peelt mede geen toestemming te kunnen jverleenen tot vergoeding van weide- geld voor paarden van ƒ.0,75 per dag en per paard, kocht met de aangeboden Vergoeding van ƒ.0,20 per dag en per paard niet accoora worden gegaan, dan staat beroep bij het Departement van Defensie open. het in den brief dd. 22 Juni genoemde bedrag van ƒ.0,10 be rust op een abuis. I

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 403