i? 4 V51 BESLISSING Afdeeling Aanmerkingen i en No. Belanghebbende zal conform art.70 der Woningwet als- 1/ nog een waarschuwing ontvangen. V 1'n-HO. Be gevraagde bijdragen woraen verleend. J2 Jj. Be wijziging zal aan het personeel worden medegedeeld. V' Boor het College wordt besloten: 1. Be boomen niet te verkoopen. 2. Ben Birecteur van Gemeentewerken op te dragen de 5 doode iepenboomen te doen rooien, deze te doen schillen en de afkomende schillen te verbranden. 3» Vanaf heden alle vrijkomende boomen op een bepaalde plaats op te slaan en voor eigen gebruik te reser veeren. Voor het geval vrijgekomen boomen in de ge meente nog verspreid mochten liggen dezen eveneens op de aan te wijzen plaats te verzamelen. tv' 1T ^et een bedrag van ƒ.0,20 per paard per dag kan geen genoegen worden genomen, hen en ander zal, onder bij voeging van een declaratie, aan het Departement van defensie worden bericht. V V

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 404