Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte ïlEPKonhemi us s-Gravenhage De Voorzitter. .Directeur van Ge meentewerken. Hoofd van openba re school te Soes terberg. -Bestuur der V.V.V "Soest Vooruit". burgemeester He Burgemeester beklaagt er zich over dat de gemeen te ook nu nog niet begonnen is met de verbetering der trottoirs, gelegen vóór zijn perceelen aan den Hartweg. wijst in verband met de terzake het verzoek van Beijer en r^ok in de ver- jgadering van 9 dezer genomen beslis sing er op, dat een wijziging der ver ordening, houdende bepalingen tegen het afgraven van terreinen is ontwor pen bericht naar aanleiding van het schre ven van H.ivi.Dapper te Schoorl ad. 25 Juni j.1., waarbij deze zijn terrein, gelegen aan de wald.Pyrmontlaan aan de gemeente in huur aanbiedt. Geadvi seerd wordt adressant te berichten, dat de gemeente voor het terrein geen belangstelling heeft. verzoekt een regeling goed te vinden, waarbij de B.k.School te Soesterberg des namiddags van de openbare school te Soesterberg gebruik gemaakt, ter wijl de ochtenduren voor de openbare school gereserveerd blijven. zendt in een rekening van inkomsten jen uitgaven over 1959 van het ver leer shuis vraagt machtiging in verband met in beslagname of anderszins van onroerendej goederen door de Duitsche Weermacht l_ zie volgend bis] deelt de vergadering mede, dat de Po- jlitie te soesterberg nog steeds gebruüj boet maken van een snelvervoermiddel [Be kosten van een auto komen echter zeer hoog, zoodat wordt voorgesteld inI de plaats daarvan een motorrijwiel aan te koopen voor ƒ175, Be Burgemeester?! vraagt hiervoor macntiging. i n h o u

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 405