V' '37- a^r. BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen emeen- met gelegen tweg. aan den heer Monhemius zal worden medegedeeld dat l? aJi het College tot zijn leedwezen van dezen gang van 1 zaken heeft kennisgenomen en aan den nirecteur van 1 Gemeentewerken opdracht heeft gegeven thans ten spoedigste tot aanleg over te gaan. aan den -directeur van Gemeentewerken op te dragen ten ten spoedigste tot verbetering van bedoelde trot toirs over te gaan. het ver- eslis- er ver tegen ontwor- de beslissing op het verzoeh wordt verdaagd tot na de wijziging der verordening, waarvan het ontwerp aan den raad ter vaststelling zal worden aangeboden. t schrij- dd. 25 rein, n aan G-eadvi- bten, in geen vinden, rberg school ter- abare risten ?er- >t in- iroerendt] racht L Lgend bh de Po- 3 gebruiüj aiddel ïhter ;teld ib .el aan ;meestei Aan adressant zal worden bericht dat voor het aange boden terrein geen interesse bestaat. L9 aJj' 1a' idyi. Goeugevonden V isuut Goedgekeurd, he rekening zal t.z.t. aan den Baad wor- V aJv\ den medegedeeld, naar aanleiding van deze rekening wordt geconstateerd dat de subsidieregeling onvoldoen de is om het vreemdelingenverkeer in vollen omvang naar behooren te behartigen, het College is bereid bij de volgende begrooting deze aangelegenheid nader te bezien. Cnder aanvaarding van het door wethouder Gasille ge-: maakte voorbehoud wordt besloten den burgemeester te machtigen de gevraagde voorschotten te verstrekken. Pe machtiging tot aankoop van een motorrijwiel wordt verleend oJtT CL

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 406