L Volg- num- Afzender of voorstelier Datum mer 737 738 Korte De Voorzitter. Directeur van Ge meentewerken. de volgende voorschotten te mogen ver- jstrekken op de door den betrokkene te ontvangen schadeloosstellingen: A.kox 3,50 per week «j .hlankenstein 10,per maanoi jiü.Couturier 100,n jWethouder Gasille zegt tegen deze voor- j schotten geen bezwaar te hebben mits de betrokkenen contractueel overeen- jkomen zich te verbinden het uit hoof- ide van verleende voorschotten aan de gemeente te zullen terugbetalen, zoo- dra de schadeloosstellingen door hen jworden ontvangen. stelt voor den Directeur van Gemeen tewerken te rappejleerende op dracht tot het ontwerpen en bégrooten van schuilloopgraven en hem aan te 'schrijven dat ten spoedigste aan de op dracht gevolg moet worden gegeven. In dien niet spoedig aan de opdracht wordt voldaan en onverhoopt bij lucht aanvallen nadeelige gevolgen ontstaan zal de mirecteur aansprakelijk worden ge steld Voorts den Directeur aan te schrijven jde plannen voor den bouw van een boer derij overeenkomstig opdracht spoedig dn te zenden. doet benoodigde kaartjes toemomen voor den grondafstand aan de Verl.Tem- Ipellaan door het S.h.kerkbestuur te |Soesterberg. hu in verband met de ge wijzigde omstandigheden de bouw van ;het militair Tehuis geen voortgang zal vinden, verdient het misschien 'aanbeveling den grondafstand niet te {accepteeren, voordat in een goedge keurd uitbreidingsplan een beter over zicht van de in deze omgeving gepro jecteerde wegen is verkregen. Deslo" beslot en met voort inhou

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 407