num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 739 740 741 742 743 744 745 746 Afdeeling finan ciën. H.Zomer lied T-lilitairen Bond Directeur van Ge meentewerken - P.Steur JrSteen- hof fstraat 54, Soest. Ir.J G.B Gijzen Afdeeling Binanci v/ oningst i cht ing "Ons Belang". n. biedt het primitief kohier straatbe lasting 1940 ter vaststelling aan en verzoekt de termijnen van invordering bedoeld in art.4 der invorderings verordening te willen bepalen. doet onderisteekende afstandsverkla ring ten behoeve van de verbreeding van de van V/eedestraat toekomen en verzoekt het ijzerwerk uit te laten voeren door den smid ih.Bijsterbos verzoekt intrekking van de hem dd. 28 kei 1940 verleende vergunning voor het bouwen van een militair te huis te Soesterberg. zendt ter beoordeeling een ontwerp- instructie voor de arbeiders, belast met het ophalen van huisvuil. beklaagt zich over het niet goed functionneeren van een rioolput voor zijn woning. De nirecteur van Gemeentewerken brengt Hieromtrent rapport uit bij schrijven ad. 13 «Juli 1940, no.13&3 verzoekt te berichten of het aan de Schrikslaan gelegen perceel, gemerkt als no.19 thans te koop is en zoo zulks het geval is, welke prijs wordt gevraagd adviseert de rente van debet-saldi door de woningbouwvereenigingen en stichtingen verschuldigd over het tweede kwartaal 1940 te bepalen op 32^. (Deze rente is gelijk aan de rek -courant rente bij de e der land sche Bank verzoekt te willen goedkeuren, dat met de firma J.C.J.knegt en Zn. in onderhandeling wordt getreden over brandverzekering van het complex wo ningen te boesterberg. '»»l e j

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 411