aatbe- aan en dering ings- BESUSSING het kohier wordt ongewijzigd vastgesteld. i)e invorde ringstermijnen worden bepaald op J1 Octen bec. 1940. Afdeeling en No. Aanmerkingen •erkla- eding n en .aten bos i dd. ng iir te nen .directeur van Gemeentewerken wordt opgedragen aan V aJLl üijsterbos gelegenheid tot inschrijving te geven, nier- jUii. van ware mededeeling aan h.Zomer te aoen. be bouwvergunning zal woraen ingetrokken. Evenwel l? *J( dient een bedrag van /.10,= leges te v/orden betaald, i\ zulks ter tegemoetkoming in administratiekosten, kos- ten van teekenwerk en van de Schoonheidscommissie ;werp- belast >ed Lt voor in Dij Conform advies 4e afdeeling wordt de -directeur van Ge- V' meentewerken gemachtigd een brief met aanwijzingen aan ae betrokken arbeiders uit te reiken, inhoudende de artt456(2e zin)7,8,9,10 en 11 van het ontwerp. Aan P.Steur zal worden oericnt üat aan z^n bezwaren p? zooveel mogelijk zal woraen tegemoetgekomen. V \4 ÏlT, l de gemerkt zoo j wordl net perceel is te koop tegen een pr^s van per m2 M 'U lk ij >aldi in en het ;n op de rei l s che dat in over ex wo- Goeugekeurd Goedgekeurd •i

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 412