Volg- j num- i Afzender of voorsteller Datu m Korte inhoud mer 747 748 A.b.Docen, boest 749 750 751 752 Directie Bijks- iienst Werkver- ruiraing Oen Haag. ^hef afdeeling Bi-I nanciën. Chef af d .Binanciëjn. Gedeputeerde üta- ten van Utrecht. De Voorzitter. verzoekt de plannen voor den aanleg van schuilloopgraven te boesterberg te herzien. beklaagt zich over de hoogtewijziging van den grondwater stand aan de Vrede hofstraat, met verzoek ten spoedigste maatregelen te willen treffen voor het instellen van oen deskundig onderzoek naad1 de juistneid dezer klacut en ver betering aar: te brengen in dezen toe-* stand De nirecteur van Gemeentewerken brengt ihieromtrent rapport uit bij schrijven ia. 15 Juli 1940, no.1p5G. zendt in een rapport betreffende op neming van kas en administratie var- den distributiedienst zendt in een proces-verbaal van opne- jming van kas en boeken van den pen ningmeester van het crisis-comité i(B-comité doen de goedkeuring toekomen van het werkverschaffingsobject: bewerken 10 H.A. grond voor teelt van bruine boe nen brengt nogmaals in behandeling het verzoek van de afdeeling üaarn van den ■Bed.Bond van hotel, koffiehuishouders enz. om het maximum aantal vergunnin gen voor deze gemeente te ver. oog en van 21 tot 22. Het verzoek is aan B. ;en W. door den Baad om prae-advies in 'handen gesteld. [De Inspecteur deelt bij schreven ad. 1)1 Juli 1940, no.5278/4 mede, dat uit een politionneel oogpunt tegen de gevraag" de verhooging geen bezwaar bestaat. iiiü

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 413