Aldeeiing en No. .aan de birectie v.d.Bijksdienst zal worden medegedeeld dat de schuilloopgraven te soesterberg reeds gereed waren vóórdat net rondschrijven van 27 Juni 1940 werd ontvangen, be loopgraven werden in overeenstemming met de toen bestaande voorschriften aangelegd. Aan gezien bovendien thans geen werkloozen meer beschik baar zijn, zal op grond van een en ander worden ver zocht goedkeuring te hechten aan de loopgraven, in uen vorm waarin ze thans zijn aangelegd. Aan aen Baad zal worden voorgesteld den heer bocen te berichten, dat hij zich ten onrechte tot de ge meente Soest heeft gewend, die niets heeft gedaan waardoor de grondwaterstand zou zijn veranderd. Hij zal zich met zijn nlacnt dienen te wenden tot den Bijkswaterstaat ttwo kennisgenomen. kennisgenomen kennisgenomen. Zr/'A Aan aen Baad zal een afwijzend prae-advies worden uit- A(j gebracht, daar voor uitbreiding van het aantal ver- gunningen met één geen voldoende motieven aanwezig zijn. 'l; I

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 414