Korte inhoud Afzender of voorstelle Datum num mer 753 754 Me j GHP ontier Ond. Chr.School Driehoeksweg. Wethouder Gasillei verzoekt toestemming om de kinderen der noogste klas der chr.School rond te laten gaan met prikkaarten, waar van de opbrengst is voor het Blinden tehuis "Sonneheeratte Ermelo en de ze collecte te houden op Zaterdag 20 guli 1940. "e Inspecteur van lolitie heeft geen ezwaar stelt voor om aan het Departement van Defensie te berichten dat verschillen Üe gebruikers van legerpaarden in de ze gemeente den wensch te kennen heb ben gegeven die paarden in eigendom te willen overnemen. Ook door de ge meente zou kunnen worden overwogen om de bij haar in gebruik zijnde paarden over te nemen. In verband hiermede acht hij het wenschelijk genoemd Depar tement te vragen of overname van paar den mogelijk is en, zoo ja, welke re- ;elen daarvoor zullen gelden. biedt ter behandeling aan een auvies om bouwvergunning, vergezeld van de noodige teekeningen en adviezen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 415