Volg num mer 769 Voorzitter 770 771 772 773 774 Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud Voorzitter J.M.v.d.Oord,Secr "Santos", Soest G-em. secretaris Min.v.Soc.Zaken Hoofdopz.Hed.Heide My, Amersfoort deelt mede dat het in de bedoeling ligt de leden van den opbouwdienst in te schakelen in de plaatselijke luchtbeschermingsdiensten. Indien in voorkomende gevallen van dezen diens- gebruik zal worden gemaaktzullen daaraan kosten zijn verbonden,/Spr vraagt machtiging tot het doen van deze uitgaven indien zulks noodig mocht blijken. voor legering en vo? cing der manscnappen deelt mede dat hij van hoogerhand de opdracht heeft ontvangen den heer W.F.H.Busch wederom een gemeentebe trekking op arbeidscontract aan te bieden. Hij heeft den heer Busch aan geschreven dat deze zich voor admi nistratieven arbeid op Maandag 29 Juli a.s. zal kunnen melden op het distributiekantoor. De arbeid zal worden verricht tegen een belooning van 20,= per week, zijnde de norm voor het personeel op dat bureau gel dend verzoekt toestemming tot het houden eener collecte middels verkoop van bloempjes op 15 Augustus 1940. De Insp.v.Politie heeft geen bezwaar. deelt mede, dat 230 K.G.bruine boo- nen zijn overgebleven van de aange kochte partij voor den verbouw van bruine boonen in werkverruiming en verzoekt te beslissen welke bestem ming hieraan moet worden gegeven. doet mededeeling van de regeling be treffende extra hulp aan werkloozen 1940 (steunverleening B) deelt mede dat normaal doorgaan met het object verharden wegen en bermen 1939 hem niet verantwoord voorkomt, in verband met de stijging der trans portkosten. De gev: De ver accoor nomen Verlee Het Co proef de pla Aan der 562,= Aan der College indien bijvoeg ten ind geschie

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 419