Volg num mer 75 76 77 78 79 80 81 82 Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud Directeur van Ge meentewerken. Directeur van Ge meentewerken. Ver.Het Hoogeland. Inspecteur van Po litie Directeur van Ge meentewerken. Gedeputeerde Sta ten li .V.Provinciale Utrechtsche Elec- triciteits-Mij. Directeur van Ge meentewerken. deelt mede, dat de hulp-opzichter G.Haage op 8 Januari 1940 zijn werk zaamheden heeft moeten staken. deelt mede, dat de gemeente-werkman L.v.d.kooij zich op 17 Januari 1940 ziek heeft doen melden. verzoekt toestemming tot het houden van een speldjesdag op 17 Juli a.s. De Inspecteur van Politie heeft geen bezwaar stelt voor in de woning van den agent.? van politie De Bruin te Soesterbert) Luitenant koppenlaan 11, een tele- f oonaansluiting te doen aanbrengen. Aan Hs 1940, lof nc vraagc ring. Aan van De ge^ geeft in antwoord op een brief van 27 lMovember 1959 een nadere opgaaf van verricht overwerk door gemeente werklieden ten behoeve van defensie en van de hiervoor in rekening te brengen autohuur. zenden de opmerkingen betreffende de gemeenterekening 1957» zendt opgave van de jaarkosten van een overspanningslantaarn voorzien van een lamp van 100 dekalumen voor de verlichting van het hoogste punt van de Banningstraat De Directeur van Gemeentewerken brengt hieromtrent rapport uit bü schrijven Gd. 16 Januari 1940, no. 1081 zendt een rekening van de fa.hieuwefif huis betrekking hebbende op uitge voerde werken in den Commandopost Luchtbeschermingsdienst ie Bu3 OplOS reng€ van de aan de oploss te vre beslcl begroc Besloi van h? .De in jen zul kien dc ieslot £en.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 41