„v Voig- num- j Afzender of voorsteller mer i Datu m 775 776 777 778 Gem. Ontvanger 779 780 781 Gem.ontvanger G.v.1t Klooster Kerkpad Z.Z.39, Soest Insp.der Dir.Bel, te Baarn M.V.Theehuis "Soesterdal" Dir.Gem.werken Dir.Gem.werken 782 Dir.Gem.werken Korte inhoud - "bericht wegens gebruik van de o.l.schojl a/d Beetzlaan over het 2e kwartaal 1940 een bedrag van 360,= in stede van de gedeclareerde 370,= ontvange te hebben. verzoekt in het geval van werkloosheid of wanneer zijn gezinsinkomsten benedej 40,= per week dalen, vrijstelling vaij de bijdragebetaling ad 1per week in de verpleegkosten van zijn schoon moeder W.v.dGrift-v.Doorn in de W.A. Hoeve zendt in een opgaaf van de werkelijke zuivere opbrengst van de personeele- en grondbelasting over het boekingstiji vak 1939/1940. verzoekt hem te machtigen een bedrag van 32,89 in ontvangst te verantwoor den in verband met de omstandigheid, dat de waarde van de rijksmark is vast gesteld 1R.M. 1,33) verzoekt ontheffing te verleenen van di te betalen pachtsom van het parkeerter rein te Soesterberg. zendt plannen in voor den bouw van een veestalling bij de van de Erven A.Schoi ten aangekochte woning aan den Lange Brinkweg. deelt mede dat hij aan de Advies Commij sie Vorderingen verzocht heeft om ver goeding van 7 lantaarns en 1 schuiflad] der en vraagt machtiging om, zoodra het betreffende bedrag in de gemeente kas is gestort, hiervoor weer de bovenH genoemde gereedschappen aan te koopen. deelt mede, dat door den Commandant ya;| 3-II-24 R.A. een bedrag van 22|7fgo£| Met eer Aan v1 in de g staat i kan wer zulks c gegever Kenni S£ De gevr Aan der ding va Het Col voor de Dir.v.G tingen kosten niet vo Het Col van de die Com aanbest die mee van boe Indien stort De gevr i iHHtf

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 421