H' 7 BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen 1 s chojj ;aal stede Ltvangen .oosheid! l benedel .ling vaj sr week ichoon- .e W.A. :eli jke >ele- :ingstij Met een "bedrag van 360,= wordt genoegen genomen, 1/ Aan v.'t Klooster te berichten, dat hij bij wijziging in de gezinsinkomsten, waardoor hij niet langer in staat is de bijdrage te betalen, zich tot het College kan wenden met verzoek om verlaging of ontheffing, zulks onder overlegging van de noodige financieele gegevens Kenni sge nomen )edrag De gevraagde machtiging wordt verleend, 'antwoor' rheid is vast n van keert er van een dl Lange Aan den Raad zal worden voorgesteld tot kwijtschel ding van de pachtsom over te gaan. Het College is eenstemmig van oordeel dat de plannen 7 /Tri- 37. l A.Schoi voor den bouw van een veestalling zooals die door den y u U. is Commi om ver ihuif lad zoodra imeente- le boven' koopen Ldant yal !2 ,75 êstorj Dir.v.Gem.werken zijn opgemaakt niet aan de verwach tingen hebben voldaan; dat voorts de begrooting der kosten te hoog moet worden geacht en mitsdien dit plan niet voor uitvoering in aanmerking kan komen. Het College besluit hierover het oordeel te vragen van de Commissie voor Openbare Werken en voorts aan die Commissie de vraag voor te leggen het ontwerpen, aanbesteden enz. in handen te geven van een architect die meer in het bijzonder deskundig is op het gebied van boerderijenbouw. Indien het betreffend bedrag in de gemeentekas is ge- stort, kan tot aankoop worden overgegaan. De gevraagde machtiging wordt verleend.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 422