Volg- num- Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud mer 762 763 76< 765 766 767 Directeur van de- me ent ev/er ken. -Directeur van Ge- meentewerken. H.Groen, Amers foort J .v .d .liranakerkj- p a a D.Z.42Hoest Gemeente-ontvanger 768 Directeur van Ge meentewerken! Wethouder Milhorst. zendt prijsopgaven inzake reparatie van de vrachtauto van gemeentewerken. Hieromtrent wordt nader rapport uit gebracht bij schrijven dd. 8 Juli 1940, no1469 adviseert naar aanleiding van het verzoek van <J .jJ.1.Zoetelief om aan de terreinen gelegen aan de Zuidzijde van den Lange hrinkweg tusscnen Raad huisstraat en Aorte kerkstraat de be stemming van Gemengde Wijk te geven. verzoekt, in afwijking van het bij de jaan hem verleende bouwvergunning be paalde, het aak van de door hem aan den Scixoolweg te Goesterberg te bou wen bergloods te mogen bedekken met lblauwe gegolfde asbestplaten. [beklaagt zich over den toestand van tiet herkpad. Me Directeur van Gemeentewerken hieromtrent rapport uit bij schrijven dd 18 «juli 1940, no. brengt (stelt voor over te gaan tot niet-in- yoraerbaarverklaring van een uedrag ad ƒ.240,verschuldigd wegens leges bouwvergunning door P.Exler, gewoond jieb bende Lanningstraat 55, zoesterberg rapp.orteert omtrent de publieke vei ling van de eigendommen van wijlen den lieer H.van klooster. Omtrent de betaling van oen adviseur 7an de beplantingen J .kraaijenhage meent de ..ethouder dat deze, zijnde 25, )er maand, te laag is temeer daar de lieer kraaijenhage van 1 Juni j.1. is xelast met het toezicht in de bossc^en iet College is met den Wethouder van bordeel dat een vernooging van de ver goeding in verband met de arbeidspres taties noodig is. De repa Op v naar lief hie r daan under v ring wo de van gen doo roode s sta an Aan aar het ker Onvoorz noodige net bea Laar de heeft z; neslotej op de w< Li j.1. uit den uijdrage iili* üi»i

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 429