m f611" K'1,1 3*^ WW* ichter ijn werk en -werkman ri 1940 t houden uli a.s. eeft geen sterbert n tele- brengen Aan iiaage wordt ziekteverlof verleend tot 22 Januari L 1 y40# Mocht na dat tijdstip verlenging van ziektever- lof noodig zijn, dan zal zulks dienen te worden aange- tól vraagd onder overlegging van een geneeskundige verkla ring. Aan v.d.kooij wordt ziekteverlof verleend voor den duur"-" van 8 dagen. De gevraagde toestemming wordt verleend. den agentBbe burgemeester deelt mede, dat terzake een goedkoope ijf oplossing zal kunnen worden verkregen door het aan- tbrengen van een neventoestel op het telefoontoestel fjOi van den Luchtbeschermingsdienst in den brandweerpost aan de Lt.Koppenlaan. Het College kan zich met deze oplossing vereenigen en besluit hieromtrent prijsopgave te vragen aan de telefoon-administratie. Voorts wordt besloten de financieele zijde dezer aangelegenheid bij begrootingswijziging te regelen. ief van opgaaf gemeente- defensie ing te besloten wordt de gemaakte kosten aan den Commandant van het betreffende legeronderdeel te declareeren. ffende de ten van oorzien men voor ste punt rken uit bij 0no a .Hieuwen uitge- dopost He in ontwerp opgemaakte antwoorden worden goedgekeurd Lf* en zullen aan het College van Gedeputeerde Staten wor den doorgezonden. besloten wordt van deze prijsopgave geen gebruik te ma- ia t, kan den .Directeur van Gemeentewerken zullen nadere in^ if< j-ichtingen worden gevraagd omtrent de door hem gemaak4- -e opmerking, dat hij niet bekend was met het feit dat *an de fa.Hieuwenhuis het verrichten der werkzaamheden Vas opgedragen, aangezien bij informatie is gebleken, lat_de betreffende opdracht is gegeven door den tijdelijk Opzichter -Oorlas in bijzijn van den -directeur van Genie ent ewprkpn

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 42