v m ui V Afdeeling en No. BESLISSING Aanmerkingen jJe reparatie wordt aan de willgo opgedragen. 1. üp voorstel van wethouder Gasille wordt besloten naar aanleiding van het verzoek van o .JJ.n.Zoete lief het geheele uitbreidingsplan te bezien^ 2. hiervan zal aan daan. .oetelief mededeeling .«orden ge f ^nder voorwaarde dat door Groen een gezegelde verkla ring wordt getee^end dat hij binnen 2 jaar na het ein de van den oorlog de blauwe asbestplaten zal vervan gen door roode nollandsche pannen of rubberoid met roode steenslag, wordt de gevraagde afwijking toege staan Aan adressant zal worden bericht dat de toestand van het kerkpad de volle aandacht van het College heeft. Onvoorziene omstandigheden voorbehouden zullen de noodige verbeteringen binnenkort worden aangebracht. net bedrag wordt niet-invorderbaar verklaard V ntf l*Ji- Ji en. daar de gemeente bij bedoelde eigendommen geen belan heeft zal niet tot aankoop daarvan worden overgegaan uesloten wordt aan b.kraaijenhagen als toezichthouder op de werkverschaffing in de bosschen ingaande 1 Ju ni j.1. 75,= per maand toe te kennen te bestrijden uit den post gemeentelijke werkverschaf f ing met rijks bijdrage V r s- K V 11

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 430