Vergadering van Burgemeester en wethouders van 23 Juli 1940. In de vergadering van het College van Burgemeester en Wethou ders komt het Bestuur van de v.d.nuchtschool alhier, vertegen woordigd door de heeren van der We ij en van Asselt. ue Voorzitter vraagt naar de bedoeling v&n het Bestuur waarop de heer van Asselt mededeelt dat de school aan de Molex straat door de militairen is ontruimd en de vraag gesteld worc of de school 1 september a.s. weer in gebruik kan worden geno men. Be Voorzitter zegt, dat de scnool spoedig dient te worder opgeknapt, hetgeen een zaak is van het pestuur der nijverheids school. Be heer van xsselt zegt vervolgens dat de v.d.nuchtschool ruimte tekort heeft. Het ligt in de bedoeling van het Bestuur de klassen 1 en 2 te splitsen wegens het groote leerlingenaan tal n.151* Be heer v.d.weij zegt dat het Bestuur een extra leerkracht neeft aangevraagd. In elk geval zou het .bestuur de klassen reeds nu willen splitsen. Voorts heeft het Bestuur nog iets oj het hart n.1. het afrekenen van het door net Schoolbestuur in de school aangebrachte schot, ue kosten, bedragende ƒ.62, zouden afgerekend worden als de school door de gemeente zou worden overgenomen. Wegens uitstel van de overname is van een en ander niets gekomen, het schot is nu stuk gemaakt en zal ge repareerd moeten worden bij de herstelling der school. Be Voorzitter zegt dat het Gemeentebestuur in de nuidige omstandigheden niet man overgaan tot groote dingen. Het eenige dat gedaan man worden is bevorderen dat de school spoedig in den ouden toestand wordt teruggebrachtBe gemeente zal daarbg haar tusschenkomst verlcenen. Be heer v.d.weij wijst er nog eens uitdrukkelijk op dat op den zolder een klas is ondergebracht. Beze toestand is en blijf ongehoord. Bij eventueelen brand verbranden de kinderen als rat ten. Hierop wenscnt hij bijzonder de aandacht te vestigen. Be Voorzitter stelt nog de vraag of het Bestuur het wel wenschelijk vindt de school wederom in gebruik te gaan nemen, nu dicht in de buurt een batterij luchtdoelgeschut van de Duit- sche 'weermacht in de onmiddellijke omgeving is opgesteld. Be heer v.d.weij zegt dat het Bestuur over deze omstandig heid nog niet heeft gedacht. xls de gemeente de huur van het kasteeltje blijft garandeeren xan de school daarin wellicht ge huisvest blijven. Be bewaarschool zal dan moeten verhuizen net- geen eenige verhooging van Kosten zal meebrengen. Hierover kan nader onderhandeld worden voor het geval de scnool nog niet overgaat hierna sluiting aer bespreking. Be Secretaris, lyp: T.v.d. W". Be Voorzitter, j2^ - - I 4^—^- I

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 432