oozen- 69 ijving ng van rceel ste r and va el ehoeve eg. In oster geadvi afgedaan de de van hting 1 gas kken, e hoe- gas aa n door zou is zon at gas n van dhuis, ds op- inschr., elef oo:' n BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerking? nan betrokkene zal een aansonrijving ex art.70 foningkpt wet v/orden gericht. J V' IjlCj, deze aangelegenheid zal worden gedeponeerd. 1 Ji&. riet rapport en de daarbij gevoegde bescheiden geven l/ aanleiding tot de volgende opmerkingen die ter kennis van het bestuur zullen wordengebracht 1gebleken is dat door de stichting makelaarsprovi sie wordt betaald. Het kollege kan zich daarmede niet vereenigen daar de tusschenkomst van make laars overbodig wordt geacht; 2« het College kan zich niet vereenigen met de onin baarverklaring en afschrijving van een huurbedrag van /.310,79» Hiervan wordt nadere motiveering ge i s ent f advT- t%Yl ne nnisgnnomen d. V rLijd Goedgevonden. College is door den inhoud van het rapport bevre- i. wethouder Gasille stelt de vra&i? of tel.nr.487 - Het digd. wethouder Gasille stelt de vraag of tel.nr.487 te Soesterberg ten name van den heer Couturier zich nog steeds in het restauiant "Soesterdal" bevindt en of voorts nr.2202 Soest, ten name van den heer Bosma niet kan vervallen daar deze niet meer met ue volledi ge administratie is belast i.i

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 436