I Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 791 792 79p 794 795 burgemeester Voorzitter 3.de Cneadt, Soest. .ethouder nilhorsjt nirecteur van Ge- meentewerken. |deelt mede van den heer Commissaris jder koningin een schrijven te hebben ontvangen volgens netwelk de voorge nomen uitbreioing van het plaatselijk politie-corps geheel is komen te ver vallen. deelt mede van den Secretaris-Generaal van het ministerie van Binnenlandsche Zaken bericht te hebben ontvangen dat de gewezen Controleur Steunverleening W.k.H.Busch ter gemeentesecretarie te werkgesteld dient te worden, indien voer de oude functie geen werk is. Spreker stelt voor den heer dusch in gaande 1 Augustus a.s. ter gemeente secretarie arbeid te laten verrichten ;en met hem een arbeidsovereenkomst aan |te gaan, tegen een belooning berekend inaar /.15C0,= per jaar. verzoekt enkele maatregelen te treffen ten aanzien van de militaire schuil plaats op het terrein van huize middel- wijk, Kerkpad (eigenaren öebrSwager stelt voor een partij steenen aan de kleine me lm, toebehoorende aan .defen sie aan te koopen voor den prijs van ƒ.1,50 per 1.1 p en hierop ten spoedigste een beslissing te vragen van het des betreffend departement. Aan dit depar tement zal een aanbod tot het totaal bedrag worden gedaan. biedt ter behandeling aan een verzoek om bouwvergunning, vergezeld van de noodige tee^eningen en adviezen. I, m i "Mj

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 437