-f v* V aris bben or ge sel ijk e ver eneraal nd s che en dat eening rie te- dien is ch in- ente- ichten mst aan rekend treffen huil- kiddel- ager) aan de kefen- van edigste t des- kepar- otaal erzoen n de BESLISSING Afdeeling en No Aanmerkingen kennisgenomen. besloten wordt: 1e. den heer .7.k.H.Busch met intrekking van het be sluit van den 25 Juli j.l. ingaande 1 augustus a.s. op arbeidscontract tewerk te stellen tegen een vergoeding berekend naar /.1500,= per jaar; 2e. zoolang de controlewerkzaamheden der steunregel wegens geringe werkloosheid geen voortgang heb ben, den heer Btsch tewerk te stellen ter secre tarie en hem te bela sten met alle voorkomende en voor hem passende werkzaamheden hem door den Secretaris op te dragen onder dagelijksche lei ding van het hoofd der afdeeling financiën; pe. den aangenomen schrijver Boerstra thans werkzaam op de afdeeling financiën over te plaatsen naar het kistributiekantoor Besloten wordt ..ethouder G&sille te machtigen met :.ng den aan 1 e 2e deze ggen en de de gemeen heer van hoesel in overleg te treden opdat adressant mondeling mededeelt: dat defensie de schuilplaats laat li inrichting voor de gemeenschap miadels te in gebruik geeft; dat zoodra de scnuilplaats niet meer voor defen sie doeleinden zal blijken noodig te zijn de ge meente alsdan zal overwegen d^ inrichting te vof deren tegen een alsdan overeenkomende huur. Aldus besloten. i1 iih-L. Jelet op het advies van Bouw- en Woningtoezichtno 52, wordt besloten de aanvrage no.2/562 in te wil ligen

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 438