Volg num mer 85 84 85 86 87 88 Afzender of voorsteller fa.H.Lensing en Zonen te Amers foort Korte De Voorzitter. vVeth.ou.der Gasille Directeur van Ge meentewerken. zendt prijsopgave voor uitvoering der werken verbonden aan de verbreeding van de Burg.Grothestraatten aanzien van perceel no.15, bewoond door de familie van Thienen. De Directeur van Gemeentewerken advi seert hierop niet in te gaan, bij rap port ad. 12 Januari 1940, no.1011. stelt voor de voorwaarden voor den aanleg van weg 104 vast te stellen en daarvan mededeeling te doen aan de NV.Heidebloesem. deelt mede, dat de aandacht er op ge vestigd is, dat door den voorgenomen verkoop van grond aan A.Radstok het naastliggend gemeenteterrein H.no.884| aan weg no.20 te weinig bouwbreedte zal verkrijgen.Gevraagd wordt of aan Gedeputeerde Staten kan worüen ge schreven in den zin, als waartoe in de vergadering van 5 Januari j.1. werd besloten. zendt kostenberekening inzake ver breeding van de Van weedestraat. Bestuur Chr.SchoojL Soesterberg. uemeente-oecretaris - vraagt toestemming voor het houden val een verloting, bestaande uit 1000 lotj a 25 ctter verkrijging van gelden voor de bezoldiging van een kweekelit ge met acte. De Inspecteur van Politij brengt gunstig advies uit. deelt mede, dat hem door den Voorzit ter van het bestuur der Chr.school te Soesteroerg gevraagd is het verzoek van het schoolbestuur aan het College over te brengen om de op 29 februari ,,„■•4 I

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 43