Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 799 De Voorzitter 800 801 G.H.Assink, oud hoofd-ag.v.pol. Dir.Gem.werken 802 803 804 DirOentrOapitu- lantenbureau, den Haag Architectenbureau Erey en Dorgelo den Haag Ged.Staten van Utrecht 805 Ged.Staten van Utrecht verzoekt aan de hoofden der afdee- lingen ter kennis van hun ambtena ren te brengen, dat het in het ver volg verboden is tijdens luchtalarm zich te bevinden op den toren van het gemeentehuis. deelt mede dat hij gedurende de maand Juli 1940 geene inkomsten heeft genoten. adviseert met het door de Genie vooï de herstelling van de openbare school in de Kerkebuurt toegestane bedrag ad 1507,30 genoegen te ne men, hoewel het bedrag te gering wordt geacht deelt mede, dat de gemeentelijke ca pitulantenverordeningen na 31 Juli 1940 buiten verdere toepassing blij ven. verzoekt toestemming tot het bouwen van een kleine proefvilla met nieuw materiaal, waarvan een specimen is bijgevoegd. De Dir.Gem.werken advi seert afwijzend dd .29 Juli 1940. doen de goedkeuring toekomen van het werkverruimingsplan wegen en bermen 1939» onder mededeeling, dat de kos ten als volgt in de begrooting die nen te worden geboekt: op den gewonen dienst: de loonen 12.500,= op den kapitaaldienstde overige kosten 8000,= om in 5 jaar ten laste van den ge wonen dienst te worden gebracht. doen de goedkeuring toekomen van het werkverruimingsplan wegen en bermen 1940, waarin o.a. wordt medegedeeld dat de kosten als volgt in de be grooting dienen te worden geboekt: op den gewonen dienst: de loonen 19.000,= op den kapitaaldienst: de overige kosten 11.000,=, om in 5 jaar ten laste van den ge wonen dienst te worden gebracht.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 445