bestaat id-verze- luiten. t den Raai an inzake! de bedra- r Lager- nderwijs het rap. n dir.Geu.l den bouï oor de den Langij ert de doen af- èen en het r in han- plaatse in het gebied 1 De formulieren zullen ingevuld worden teruggezonden terwijl een premie-opgave gaarne wordt tegemoetge- zien. De gemeente wenscht zich evenwel nog niet te verbinden tot het opnieuw sluiten eener overeenkomst Aan den Raad zal een terzake dienend voorstel en ontwerp-besluit worden aangeboden. Aan den Regeeringscommissaris voor den wederopbouw zal een schrijven worden gericht waarin het Gollege mededeelt voornemens te zijn een bestaande woning te herstellen en daaraan een 1andbouwschuur te bouwen. Verzocht zal worden mede te deelen of voor een dergelijk plan ook materiaal wordt beschikbaar gesteld Xi s s

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 448