V ïA BESLISSING ring der -reeding n aanzienl oor de ken advi- bij rap- -1011 >or den itellen »en aan er op ge- >rgenomen itok het l H.no.8ö4| rbreedte of aan len ge- irtoe in - j.1. :e ver raat houden val t 1000 lot| gelden kvveekeliï van folitl n Voorzit* .school te| verzoek et College] r'ebruari Afdeeling en No. Aanmerkingen Besloten wordt aan de familie van Thienen mede te deelen, dat op grond van de gestelde eischen en de daaraan verbonden hooge kosten het College van mee ning is van verdere onderhandelingen te moeten af zien. Aldus wordt besloten. wethouder Gasille deelt mede, dat hem bij onderzoek is gebleken, dat op het naastgelegen terrein H.no. 884 wel een enkel woonhuis zal kunnen worden gebouwd In verband daarmede zal aan de Gedeputeerde Staten worden geschreven overeenkomstig de terzake in de vergadering van 5 Januari j.1. genomen beslissing. Hieromtrent heeft in de vergadering van het College op heden een bespreking plaats gehad met den Hoofd ingenieur van den Rijkswaterstaat. Een verslag van de gevoerde besprekingen is opgelegd in het betreffende dossier. Besloten wordt aan den Inspecteur van Bouw en Woningtoezicht, den heer J.Th.A.v.Moesel, en den adjunct-commies ter secretarie, den heer W.v.Veeren, op te dragen met de betreffende grondeigenaren onder1 handelingen te gaan voeren, teneinde de benoodigde strooken gronds Kosteloos in eigendom te verkrijgen Aan den directeur van Gemeentewerken zal hiervan mede- deeling worden gedaan. Met den Minister van Waterstaat zal in correspondentie getreden worden omtrent de ver breeding van de TorenstraatHierbij zal op de noodza- jkelijkheid van verbreeding van de Torenstraat worden gewezen. Voorts zal ook gewezen worden op de noodza kelijkheid van het verkrijgen van een rijwielpad achtef de boomenrij langs de geheele Birkstraat. |De gevraagde toestemming wordt onder de gebruikelijke i voorwaarden verleend. u iji- l-Mi Op het verzoek wordt gunstig beschikt. In de school zullen, tijdens het houden van de bazar, een naar het oordeel van den Commandant der Vrijwillige Brandweer van Coesterberg voldoende aantal brandbluschmiddelen aanwezig dienen te zijn. i'

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 44