Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud *1 809 uevi.A.de Bruijn- Bedia, Kampweg 38 Soesterberg. 810 Birecteur van het Registratuurbureau der Vereeniging va BedGemeenten te 1s-Gravenhage n 811 Gedeputeerde Sta ten. 812 N.M. J.Hessel Baarn. te 815 V/.van Benselaar, Bakkersweg 9Soes"; verzoekt over te gaan tot net afbre ken van de, op het terrein acuter haar huis gelegen, in werkverschaf fing aangelegde schuilloopgraaf we gens' overlast van omwonenden. Be Birecteur van Gemeentewerken advi seert dd. 22 Juli aan aaressante te verzoeken vooralsnog genoegen te ne men met een draad-afzetting en bordje "verboden toegang". Indien daarmede geen genoegen wordt genomen ware ove: te gaan tot vordering of huur van ne- bewuste deel van haar terrein, daar afbraak van de loopgraaf in geen ge val verantwoord is te acnten. zendt rapport over de regeling van de werkzaamheden op de afdeeling re gistratuur Be Gecretaris brengt hieromtrent ad vies uit dd. 1 Aug.1940. maken enkele opmerkingen over het raadsbesluit van 25 duni 1940, waar bij de gemeentevroedvrouw eervol ont slag is verleend. verzoekt, in verband met moeilijke financieele omstandigheden, hem ee- nige maanden uitstel te verleenen va de verplichting tot verbetering van de huisrioleering van het perceel Soesterbergschestraat 1. Be Birecteur van Gemeentewerken advx seert dd. 1 Aug.1940 het gevraagde uitstel tot uiterlijk 1 november 19^0 onder bepaalde voorwaarden te verlee nen. verzoekt hem in principe toestemming te verleenen tot het verandoren van een enkel woonhuis (koninginnelaan 78) in een dubbele woning. Be Birecteur van Gemeentewerken advi seert dd. 1 Aug.1940 aan v.fienselaai te berichten dat dit alleen kan woi' toegestaan (i.v.m.art.82 v.d.Bouwvei ordening) indien de voorgevel van ad deii

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 451